In trang này
Năm 2019:  
Thông tin bất thường:  
05/09/2019     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thông tin định kỳ:  

 15/03/2019     

21/03/2019     

21/03/2019     

08/04/2019     

14/06/2019     

14/06/2019     

 

14/06/2019     

05/08/2019     

Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty VISHIPEL năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và

03 năm gần nhất (Năm báo cáo: 2019)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Năm 2018:

 
Thông tin định kỳ:   

 26/03/2018     

26/03/2018     

28/03/2018     

03/05/2018     

13/06/2018     

13/06/2018     

 

13/06/2018     

07/08/2018     

   04/12/2018     

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng của Công ty VISHIPEL năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và

03 năm gần nhất (Năm báo cáo: 2018)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020

 Năm 2017:                      

 
Thông tin bất thường:  

23/08/2017    

27/10/2017    

Quyết định cử Ông Nguyễn Đăng Khoa làm Kiểm soát viên Công ty

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Thông tin định kỳ:  

21/03/2017

21/03/2017

27/03/2017

03/04/2017

13/06/2017

13/06/2017

13/06/2017

03/08/2017

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Báo cáo quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2016.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng 2017

- Năm 2016:  
Thông tin bất thường:  

30/05/2016

17/10/2016

21/10/2016

03/11/2016

Điều lệ công ty.

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty.

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin định kỳ:  

21/03/2016

22/03/2016

22/03/2016

20/04/2016

14/06/2016

 

14/06/2016

09/06/2016

25/07/2016

20/10/2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015.

Báo cáo quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

(giai đoạn 2013- 2015).

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội( nếu có) năm 2015.

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020.

- Năm 2015:    
22/07/2015       Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015
- Năm 2014:  

 

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014.

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động năm 2014.

Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2014.

Báo cáo tài chính năm 2014.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

 

 

  • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn