Vishipel và Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản ký thỏa thuận hợp tác về bảo đảm thông tin liên lạc cho tàu cá

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) - Vishipel và Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản ký thỏa thuận hợp tác về bảo đảm thông tin liên lạc cho tàu cá
Các bài đã đăng