Ngư trường khai thác cá ngừ vằn vụ cá Bắc 2020-2021

 

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

Không xuất hiện

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao

Không xuất hiện

       - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 115o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

 - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 11o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 07o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.