Ngư trường khai thác câu cá ngừ vụ cá Bắc 2020-2021

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E – 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 15o30’N, kinh độ đông từ 114o00’E – 115o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ – 16o30’N, kinh độ đông từ 114o00’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E – 115o00’E.

2. Vùng biển giữa Biển Đông

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

Không xu hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 113o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’ – 8o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E – 111o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o30’ – 9o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ – 8o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 111o00’E.