Ngư trường khai thác nghề rê vụ cá Bắc 2020-2021

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao

Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 109o00’E.

2. Vùng biển Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao

Không xuất hện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E

3. Vùng biển Đông Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o30’N – 9o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’N – 9o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’N – 8o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’N – 8o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’N – 8o00’N, kinh độ đông từ 105o30’E - 106o00’E.

    - Khu vực có khả năng khai thác trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o00’ - 10o30’N và kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ - 9o30’N và kinh độ đông từ 111o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 9o00’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 07o30’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N và kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o30’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 105o30’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 9o00’N và kinh độ đông từ 104o00’E - 104o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 8o30’N và kinh độ đông từ 104o30’E - 105o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 9o00’N và kinh độ đông từ 103o00’E - 104o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 104o00’E - 104o30’E.