Dự báo ngư trường khai thác nghề chụp mực tháng 10/2020

Ngư trường Vịnh Bắc bộ

- Ngư trường có khả năng khai thác cao (> 250kg/mẻ)

Không xuất hiện

- Ngư trường có khả năng khai thác trung bình (100-250kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

- Ngư trường có khả năng khai thác thấp (50-100kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 21o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.