Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 10/2020

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 114o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ - 15o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 114o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o30’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ - 8o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’ - 7o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o00’E.