Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương tháng 10/2020 (P2)

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

Không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

Không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

Không xuất hiện

2. Vùng biển Trung bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

Không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

Không xuất hiện

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

Không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o00’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’ – 8o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 112o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o30’ – 9o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’ – 8o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 8o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 113o30’E.