Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng dầu Thượng Lý

Thứ Sáu, 28/08/2020, 15:43 GMT+7

HPG-108-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Vật Cách

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 4032/PLXKV3-ĐTXD-CV ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Công ty Xăng dầu khu vực III - TNHH MTV; Văn bản số 1471/CVHHHP-PC ngày 21/8/2020 về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu cảng Thượng Lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng dầu Thượng Lý như sau:

1.     Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'45.3"

106°39'18.8"

20°52'41.7"

106°39'25.6"

B

20°52'43.9"

106°39'21.6"

20°52'40.3"

106°39'28.4"

C

20°52'44.3"

106°39'24.4"

20°52'40.7"

106°39'31.2"

D

20°52'44.9"

106°39'26.8"

20°52'41.3"

106°39'33.5"

E

20°52'48.2"

106°39'20.5"

20°52'44.6"

106°39'27.3"

G

20°52'46.7"

106°39'19.7"

20°52'43.1"

106°39'26.4"

H

20°52'45.3"

106°39'22.5"

20°52'41.7"

106°39'29.3"

B'

20°52'44.0"

106°39'22.2"

20°52'40.4"

106°39'29.0"

2.     Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Số đăng ký

Chủng loại

1

HP 3464

Ponton

2

HP4274

Sà lan

3

HP 2073

Sà lan

4

HP 5727

Tàu hút

         3. Thời gian hoạt động thi công: Từ ngày 28/8/2020 đến ngày 01/10/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)