Về khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Đoạn Xá

Thứ Hai, 11/05/2020, 15:40 GMT+7

HPG-55-2020

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Sông Cấm

    Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 174/DX ngày 07/5/2020 của Công ty Cổ phần cảng Đoạn Xá; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 774/CVHHHP-PC ngày 07/5/2020 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Đoạn Xá như sau:

          1. Khu vực thi công

          - Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'10.6"

106°43'01.2"

20°52'07.0"

106°43'08.0"

B

20°52'11.9"

106°43'02.7"

20°52'08.3"

106°43'09.5"

C

20°52'17.0"

106°42'57.9"

20°52'13.4"

106°43'04.7"

D

20°52'15.7"

106°42'56.3"

20°52'12.1"

106°43'03.1"

        - Khu vực hố chứa tạm được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°52'55.4"

106°37'36.4"

20°52'51.8"

106°37'43.1"

2

20°52'56.7"

106°37'36.6"

20°52'53.1"

106°37'43.4"

3

20°52'57.5"

106°37'32.6"

20°52'53.9"

106°37'39.4"

4

20°52'56.2"

106°37'32.3"

20°52'52.6"

106°37'39.1"

2. Thời gian thi công: từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/6/2020

3. Các phương tiện tham gia thi công:

TT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

1

HP 3975

Ponton

2

HP 2096

Sà lan

3

HP3843

4

HP 5156

Tàu hút

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)