VISHIPEL tham dự cuộc họp về việc đánh giá thực hiện MOU/LOA trong việc hợp tác tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas-Sarsat

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(VISHIPEL) – Trong hai ngày 11-12/10/2018, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tham dự cuộc họp giữa Việt Nam và Lào về việc đánh giá thực hiện MOU/LOA trong việc hợp tác tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas-Sarsat từ VNMCC tới các SPOC của Lào...
Các bài đã đăng