Bảng tần số gọi Cấp cứu trên biển 24/7 qua Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam

Ghi chú:

- Hệ thống TTDH Việt Nam trực canh cấp cứu liên tục, cố định theo chế độ 24/7.

- (*) Khuyến cáo lắp đặt, sử dụng đối với một số phương itện/ tàu thuyền