Sự cần thiết của việc triển khai các biện pháp đặc biệt nhằm nâng cao an ninh hàng hải

(Vishipel) - Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 xảy ra tại nước Mỹ, cộng đồng thế giới đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh nói chung và an ninh hàng hải nói riêng. Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng (còn gọi là Bộ luật ISPS) được thông qua ngày 12/12/2002 bằng một trong số các nghị quyết do Hội nghị các Chính phủ ký kết Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng trên Biển (SOLAS 1974). Đó là Nghị quyết A.924 (22) về việc xem xét lại các biện pháp và quy trình ngăn ngừa các hành động khủng bố đe dọa an ninh của hành khách, thuyền viên và an toàn tàu.

Bộ luật ISPS được xây dựng với mục đích chính là thiết lập hợp tác quốc tế giữa các Chính phủ ký kết, các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương và ngành công nghiệp vận tải biển và cảng để phát hiện/ đánh giá các mối đe dọa an ninh và có các biện pháp ngăn ngừa đối với các sự cố an ninh ảnh hưởng đến tàu và bến cảng được sử dụng trong thương mại quốc tế. Theo đó, tại chương XI-2 của bộ luật nêu các biện pháp đặc biệt để nâng cao an ninh hàng hải, Chính phủ ký kết về vấn đề an ninh phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

  • Phải ban hành các cấp độ an ninh và đảm bảo cung cấp thông tin về cấp độ an ninh cho các tàu treo cờ của họ. Khi có thay đổi cấp độ an ninh, thông tin về cấp độ an ninh phải được cập nhật tùy theo tình huống.
  • Phải ban hành các cấp độ an ninh và đảm bảo cung cấp thông tin về cấp độ an ninh cho các khu vực bến cảng trên lãnh thổ của họ và cho các tàu trước khi vào cảng hoặc khi đang trong cảng trên lãnh thổ của họ. Khi có thay đổi cấp độ an ninh, thông tin về cấp độ an ninh phải được cập nhật tùy theo tình huống.

Ngoài nghĩa vụ của các Chính phủ ký kết, bộ luật này cũng quy định về trách nhiệm đặc biệt của các Công ty, những yêu cầu đối với tàu trong việc trang bị hệ thống báo động an ninh tàu, quyền chủ động của thuyền trưởng về an toàn và an ninh, cũng như các yêu cầu đối với bến cảng.

Đồng thời, nhận thấy sự cần thiết đối với công việc xúc tiến trong các lĩnh vực nâng cao an ninh hàng hải và để đảm bảo áp dụng toàn cầu, thống nhất và triển khai các biện pháp đặc biệt nhằm nâng cao an ninh hàng hải đã được Hội nghị thông qua, Tổ chức IMO đã căn cứ các quy định của Chương XI-2 để thực hiện một loạt các hành động, như:

  • Xây dựng hướng dẫn đào tạo, ví dụ như các giáo trình chuẩn cho các sĩ quan an ninh tàu, sĩ quan an ninh công ty, sĩ quan an ninh bến cảng; nhân viên an ninh của công ty, của tàu và của cảng;
  • Xem xét sự cần thiết và, nếu cần thiết, xây dựng các hướng dẫn cho các tổ chức an ninh được công nhận;
  • Xem xét, về lĩnh vực an ninh, các vấn đề liên quan đến trợ giúp giao thông hàng hải, ví dụ như việc đến hoặc rời cảng; các biểu mẫu báo cáo đã tiêu chuẩn hóa, việc trao đổi các dữ liệu điện tử và thực hiện các hành động phù hợp;

Để triển khai thực hiện sớm các biện pháp đặc biệt nhằm nâng cao an ninh hàng hải, Nghị quyết số 6 của Hội nghị đã yêu cầu kể từ ngày 1/7/2004, mỗi tàu áp dụng các điều khoản của chương XI-2 của Công ước và phần A của Bộ luật, phải được cung cấp một Kế hoạch An ninh Tàu phù hợp, đồng thời mỗi tàu như vậy phải được cấp một Giấy chứng nhận Quốc tế về An ninh Tàu biển không muộn hơn ngày 1 tháng 7 năm 2004.

Nhằm đảm bảo thời hạn thực thi, ngày 15/01/2004, Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC) của Tổ chức IMO đã ban hành Thông tư MSC/Circ.1104 thúc giục các Chính phủ thành viên, các Chính quyền cảng, các tổ chức phân cấp, các cơ quan an ninh được công nhận, các cơ sở đào tạo và tất cả các bên liên quan khác tăng cường cao độ nỗ lực để chống lại khủng bố trong ngành hàng hải bằng cách thực hiện sớm nhất các yêu cầu của Chương XI-2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974 (SOLAS 74) và Bộ luật ISPS.

Thông tư MSC/Circ.1104 đề nghị các Chính quyền Hàng hải khuyến cáo các công ty và các tàu biển treo cờ của mình thực hiện các bước đi cần thiết để tăng cường sự nhận thức đối với các đe dọa tiềm tàng, từ đó nâng cao sự cảnh giác và đề phòng của đội ngũ thuyền viên đối với bất kỳ đe dọa an ninh nào mà họ có thể gặp phải, khi tàu đang ở tại cảng, bến xa bờ hoặc đang hành trình.

Xin mời nghe bài đọc tại đây

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR