Hội nghị Giao ước thi đua năm 2015 khối các Cơ quan, Đơn vị Trung ương hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn TP. Hải Phòng

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Visshipel) - Hội nghị Giao ước thi đua năm 2015 khối các Cơ quan, Đơn vị Trung ương hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn TP. Hải Phòng