Vishipel ký thỏa thuận hợp tác thiết lập kênh thông tin trợ giúp y tế trên biển với Viện Y học biển Việt Nam

(Vishipel) - Vishipel ký thỏa thuận hợp tác thiết lập kênh thông tin trợ giúp y tế trên biển với Viện Y học biển Việt Nam
Các bài đã đăng