Điều 9. Chương III. Quyết định số 19/2013/ QĐ-TTg về Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động Cấp cứu Cospas-Sarsat

(Vishipel) - Điều 9. Tổ chức quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý dữ liệu phao Cospas-Sarsat; ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về phao Cospas-Sarsat.

2. Trung tâm VNMCC thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu phao Cospas-Sarsat.

3. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền của Việt Nam liên quan đến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, chủ phao Cospas-Sarsat và cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn có quyền truy cập, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu phao Cospas-Sarsat.

4. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu phao Cospas-Sarsat của tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 3 Điều này không phải trả tiền.

5. Thủ tục đăng ký truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu phao Cospas-Sarsat: Tổ chức, cá nhân đăng ký bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục của Quy chế này và gửi trực tiếp hoặc gửi cho Trung tâm VNMCC thông qua hệ thống bưu chính để được cấp tài khoản truy cập, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat.