Điều 7 và Điều 8. Chương III. Quyết định số 19/2013/ QĐ-TTg về Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động CC Cospas-Sarsat

(Vishipel) - Điều 7. Nguyên tắc quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat

1. Dữ liệu phao Cospas-Sarsat phải được quản lý tập trung, thống nhất tại Trung tâm VNMCC và bảo đảm tính sẵn sàng sử dụng theo chế độ 24/7.

2. Khi có sự thay đổi dữ liệu phao Cospas-Sarsat phải kịp thời được điều chỉnh, cập nhật.

3. Dữ liệu phao Cospas-Sarsat được khai thác theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đảm bảo an toàn, hiệu quả vì mục đích nhân đạo.

Điều 8. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm VNMCC

1. Trung tâm điều hành thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: “Vietnam Mission Control Centre”, viết tắt là VNMCC.

2. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Trung tâm VNMCC

a) Tiếp nhận dữ liệu phao Cospas-Sarsat từ chủ phao;

b) Thu nhận, xử lý, phân phối thông tin Cospas-Sarsat trợ giúp hoạt động tìm kiếm cứu nạn;

c) Phối hợp, trao đổi dữ liệu với các MCC quốc gia khác trong hệ thống Cospas-Sarsat;

d) Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về phao Cospas-Sarsat;

đ) Cung cấp dữ liệu phao Cospas-Sarsat của Việt Nam cho Tổ chức Cospas-Sarsat và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có trách nhiệm về công tác tìm kiếm, cứu nạn;

e) Quản lý, vận hành cơ sở vật chất hạ tầng hệ thống Cospas-Sarsat theo quy định của pháp luật;

g) Định kỳ sáu tháng và hàng năm báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam về việc tiếp nhận, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin Cospas-Sarsat.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Trung tâm VNMCC.