Chủ tịch Công ty: Ông Nguyễn Anh Tuấn
 
Tổng Giám đốc: Ông Phan Ngọc Quang
 
Phó Tổng Giám đốc: Ông  Nguyễn Công Chiến
 
Phó Tổng Giám đốc: Ông Bùi Minh Hồng