• 1. Phòng Chính sách Kinh doanh
  • Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

   Email:

   Trưởng phòng

   Ông Nguyễn Hữu Hiếu

   Điện thoại

   031 3746456

   Email

   hieunh@vishipel.com.vn

   Phó Trưởng phòng

   Ông Lê Vũ Thế Hiền

   Điện thoại

   031 3746456

   Email

   levuthehien@vishipel.com.vn

   Phó Trưởng phòng

   Bà Nguyễn Thị Hà

   Điện thoại

   031 3569136

   Email

   nguyenha@vishipel.com.vn

    

 • 2. Phòng Điều hành Mạng
 • 3. Phòng Hành chính Tổng hợp
 • 4. Phòng Kế hoạch Đầu tư
  • Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

   Email: khdt@vishipel.com.vn

   Trưởng phòng

   Bà Nguyễn Thu Hương

   Điện thoại

   031 3746738

   Email

   nthuong@vishipel.com.vn

   Phó Trưởng phòng

   Bà Hà Thu Huyền

   Điện thoại

   031 3746738

   Email

   hthuyen@vishipel.com.vn

    

 • 5. Phòng Nghiên cứu Phát triển
 • 6. Phòng Tài chính Kế toán
 • 7. Phòng Tổ chức Lao động
  • Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

   Email:

   Phụ Trách phòng

   Ông Đinh Hồng Phong

   Điện thoại

   031 3823128

   Email

   phongdh@vishipel.com.vn

   Phó Trưởng phòng

   Bà Nguyễn Thị Hải Yến

   Điện thoại

   031 3823128

   Email

   nthaiyen@vishipel.com.vn